Algemene verkoopsvoorwaarden

Van toepassing vanaf 31/05/2018


Artikel 1 : inleiding

De website cameleon.eu is eigendom van de overkoepelende onderneming REFLEX BLUE NV. Deze algemene verkoopsvoorwaarden vertegenwoordigen alle bepalingen die deel uitmaken van het bod van de vennootschap REFLEX BLUE, een vereenvoudigde vennootschap op aandelen met een kapitaal van 100.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in BAILLEUL (59270), ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van DUNKERQUE onder het nummer 522 043 348, intracommunautair BTW-nummer FR66 522 043 348, hierna "REFLEX BLUE" of "wij" genoemd, aan elke potentiële koper van zijn producten via de website www.Cameleon.eu, hierna "de gebruiker" of "de klant" genoemd.

Het feit dat een bestelling wordt geplaatst, impliceert dat de klant zich volledig en volledig aan deze algemene verkoopsvoorwaarden houdt. Elke door de klant gestelde voorwaarde van het tegendeel is niet tegenstelbaar aan REFLEX BLUE. REFLEX BLUE kan niet contractueel gebonden zijn aan andere documenten dan deze algemene verkoopsvoorwaarden, en in het bijzonder aan prospectussen of catalogi, die slechts een indicatieve waarde hebben. REFLEX BLUE behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Elke klant kan op elk moment de algemene verkoopsvoorwaarden lezen op de site www.Cameleon.eu (hierna "de site"). Aangezien deze algemene verkoopsvoorwaarden aan verandering onderhevig kunnen zijn, gelden de voorwaarden die op de site van kracht zijn op de datum waarop uw bestelling wordt geplaatst.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie is systematisch onderworpen aan de toestemming van REFLEX BLUE.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de verkoopsvoorwaarden tussen REFLEX BLUE en de gebruiker te definiëren, van de bestelling tot de diensten, met inbegrip van de betaling en de levering. Zij regelen alle noodzakelijke stappen voor het plaatsen van de bestelling en zorgen voor de opvolging van de bestelling tussen de contractpartijen.


Artikel 2 : aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden

De klant erkent op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden opgenomen in dit document en verklaart uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te aanvaarden.


Artikel 3 : Producten

De karakteristieken van de door de klant bestelde producten zijn terug te vinden op de pagina 'producten' van de website. Alle voorgestelde producten zijn conform aan de Franse wetgeving en aan de in Frankrijk toepasselijke normen.

Sommige producten worden door de leverancier in garantie genomen (zie materiaalfiche) tegen fabricagefouten, maar niet tegen normale slijtage door regelmatig gebruik of misbruik van het product.

De foto's van de producten maken geen deel uit van het contract en worden enkel als illustratie meegedeeld.

 

Het aanbod van producten en de prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website en binnen de voorradig zijnde stock.

De producten blijven eigendom van REFLEX BLUE tot de volledige betaling van de prijs.

De verantwoordelijkheid van REFLEX BLUE kan niet worden betrokken bij niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd.

De producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. Indien er echter kleine fouten of omissies in deze presentatie zijn opgetreden, kan de verantwoordelijkheid van REFLEX BLUE niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4 : Prijs

De prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief btw en eventueel andere taksen. Ze houden rekening met de btw op de datum van de bestelling. In de aangekondigde prijzen zijn de verpakkings- en verzendingskosten niet begrepen.

Wij behoudenons het recht voor de prijzen op elk ogenblik te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de toepasselijke prijs op het ogenblik van de bestelling. De prijzen zijn alleen geldig op de website Cameleon.eu en kunnen afwijken van de prijzen in de winkels van de firma REFLEX BLUE voor soortgelijke producten.

REFLEX BLUE garandeert u de beste prijs. Indien de klant binnen een termijn van tien dagen na de aankoop van een artikel op de website cameleon;eu hetzelfde artikel aan een lagere prijs terugvindt op een andere Belgische internetsite, verbindt REFLEX BLUE zich ertoe om de klant tweemaal het verschil terug te betalen door bankoverschrijving binnen een termijn van één maand na de ontvangst van het verzoek van de klant, onder voorberhoud van het respecteren van onderstaande cumulatieve voorwaarden:

- Het moet gaan om een identiek product: Het product moet nieuw zijn, het moet hetzelfde merk en hetzelfde model zijn, dezelfde referentie hebben, hetzelfde kleur en dezelfde maat.

- Het moet in dezelfde hoeveelheid worden verkocht en kan niet worden vergeleken met producten die in grote hoeveelheden worden verkocht

- De kost van de aangeboden diensten, onder meer de verzendingskosten, de verpakkingskosten, administratieve kosten, enzovoort .... moet gelijkwaardig zijn. Het product moet onmiddellijk beschikbaar zijn.

- De leveringstermijn mag niet hoger zijn dan deze voorgesteld door cameleon.eu.

- Het product moet werkelijk te koop zijn. de promotionele aanbeidingen die enkel tot doel zouden hebben de consument aan te trekken, zonder werkelijk het product te koop aan te bieden komen bijvoorbeeld niet in aanmerking.

- Het product moet te koop aangeboden zijn buiten de periodes van solden, promoties of opruimingen en mogen niet het voorwerp uitmakn van een korting op basis van een promotionele code. Het product mag niet verkocht zijn op een website voor verkoop per opbod of voor particulieren verkoop.

- Het product moet geleverd worden in België

Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, verbindt REFLEX BLUE zich ertoe u het dubbele van het verschil terug te betalen via een bankoverschrijving binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag. Er wordt slechts één terugbetaling gedaan per klant voor hetzelfde artikel en na toezending door de klant van de volgende informatie:

- zijn voornaam en familienaam

- zijn ordernummer

- de referentie van het artikel op cameleon.eu

- het prijs die de klant heeft betaald op cameleon.eu

- de naam van de website en de pagina op dewelke de lagere prijs terug te vinden is

Artikel 5 : bestelling

De bestellingen worden uitgevoerd op de website cameleon.eu en kunnen slechts worden genoteerd, indien de klant duidelijk geïdentificeerd is door opgave van zijn e-mailadres (of de specifieke login voor deze website) en zijn wachtwoord, die strikt persoonlijk zijn.

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn op de website terug te vinden in het Nederlands en in het Frans en worden ten laatste op het ogenblik van de bestelling bevestigd door de klant. Zonder de aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan geen bestelling worden geplaatst.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen, de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en de beschrijving van de te koop aangeboden producten. Elk geschil op dit punt zal plaatsvinden in het kader van een uitwisseling, een teruggave of de hieronder vermelde garanties.

In geval van een bestelling door een professional is REFLEX BLUE niet aansprakelijk voor enige indirecte schade als gevolg van het onderhavige, bedrijfsverlies, winstderving, verlies van kans, schade of kosten, die zouden kunnen voortvloeien uit de aankoop van de producten.


Artikel 6 : validering

Overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 2000-230 van 13 maart 2000 tot aanpassing van de wet op het bewijsrecht aan de informatietechnologie en met betrekking tot elektronische handtekeningen, vormen het online verstrekken van het creditcardnummer en de definitieve validatie van de bestelling een onherroepelijke aanvaarding van de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden.

Ze vormen ook het bewijs van alle transacties die REFLEX BLUE en zijn klant hebben uitgevoerd en zijn het bewijs van de volledigheid van de genoemde bestelling en de vervaldag van de bedragen die zijn vastgelegd door de inbeslagname van de artikelen die op de bestelbon staan vermeld. Deze validatie is een uitdrukkelijke aanvaarding van alle handelingen die op de site worden uitgevoerd.

Elke bestelling wordt door REFLEX BLUE bevestigd door middel van een e-mail die naar de klant wordt gestuurd zodra de bestelling is gevalideerd of ten laatste wanneer de bestelling wordt verzonden.

In geval van frauduleus gebruik van de creditcard wordt de klant uitgenodigd om contact op te nemen met onze klantenservice zodra dit gebruik wordt opgemerkt.


Artikel 7 : beschikbaarheid

Tenzij anders aangegeven, worden onze productaanbiedingen voorgesteld binnen de grenzen van de werkelijk beschikbare voorraden. In geval van niet-uitvoering van het contract als gevolg van de onbeschikbaarheid van het bestelde goed, wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht van deze onbeschikbaarheid, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de klant terugbetaald naar keuze van REFLEX BLUE door het crediteren van zijn bankrekening of per bankcheque, uiterlijk 30 dagen na de betaling van zijn bestelling (datum van creditering op onze bankrekening).


Artikel 8 : levering

De op de site gekochte producten worden geleverd op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Ter informatie: de gemiddelde leveringstermijn bedraagt 4 werkdagen.

Bij betaling per creditcard zijn de aangegeven tijden gemiddeld en komen ze overeen met de gemiddelde verzendtijden plus de gemiddelde levertijden.

Onze bezorgdienst levert van maandag tot vrijdag op het gevraagde leveringsadres.

Het is uw verantwoordelijkheid om bij ontvangst van het pakket onmiddellijk de staat van het pakket, de goede staat van het bestelde artikel en de conformiteit ervan met de bestelling te controleren. In alle gevallen beschikt u over een termijn van drie (3) dagen, de feestdagen niet meegerekend, vanaf de ontvangst van uw pakket om de vervoerder per buitengerechtelijke akte of aangetekende brief op de hoogte te brengen van uw gemotiveerd protest (artikel L133-3 van het Franse Wetboek van Koophandel).

De overschrijding van de gemiddelde leveringstermijn kan geen annulering van de bestelling, prijskorting of schadevergoeding tot gevolg hebben, zolang de bestelling binnen 30 dagen volgend op de bevestiging van de bestelling aan de klant is geleverd. Indien de goederen neit zijn geleverd 30 dagen na de bestelling heeft de klant het recht de overeenkomst te annuleren door een eenvoudige kennisgeving aan REFLEX BLUE.

 

REFLEX BLUE is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de contractuele verplichtingen ten opzichte van de klant die voortvloeien uit het op de site gesloten contract. REFLEX BLUE kan zich echter geheel of gedeeltelijk van zijn verantwoordelijkheid ontheffen door te bewijzen dat de niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract te wijten is aan de klant of aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde bij het contract, of aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de geldende Franse rechtspraak, verstoringen of algemene staking, geheel of gedeeltelijk, in het bijzonder van de postdiensten en de transportmiddelen en/of communicatiemiddelen, overstroming, storm, brand.

Evenzo kan de verantwoordelijkheid van REFLEX BLUE niet aansprakelijk worden gesteld in geval van contractbreuk als gevolg van een voorraadtekort of het niet beschikbaar zijn van het product. Tot slot kan REFLEX BLUE niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van het internetnetwerk, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, een inbraak van buitenaf, de aanwezigheid van computervirussen.

In geval van levering in een postpunt kan de vervoerder het pakket in een ander dan het door de klant gevraagde relaispunt afleveren (bijvoorbeeld: na sluiting van het relaispunt om welke reden dan ook), zal REFLEX BLUE hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

 

In geval van een nieuwe levering van een bestelling, in het bijzonder door een vertraging van de initiële levering, zal REFLEX BLUE de klant, vóór de nieuwe levering, een certificaat sturen met de bevestiging van de klant dat hij de initiële levering niet heeft ontvangen, zijn weigering om de bestelling te aanvaarden of terug te sturen binnen 10 dagen na ontvangst ervan en, bij gebrek aan terugzending binnen deze termijn, zijn toestemming om de prijs van de bestelling die het voorwerp uitmaakt van de nieuwe levering in mindering te brengen. De nieuwe levering wordt naar de klant gestuurd na ontvangst van dit ingevulde en ondertekende certificaat.


Artikel 9 : betaling en veiligheid

De betalingen van de aankopen gebeuren online via bankkaarten: Visa, Mastercard, Maestro of via volgende systemen van direct of mobiel bankieren: KBC/CBC, ING en Belfius.

Alle betalingen zijn beveiligd. Het beveiligingssysteem voor de transacties wordt door de onderneming OGONE (http://www.ogone.be/) beheerd. De persoonlijke informatie, evenals de bankkaartnummers zijn nooit zichtbaar tussen de surfer en de server, de gegevens zijn getekend, gecodeerd en overgebracht door het SSL-protocol (SSL-certificaat) en dit stroomopwaarts van de telebetaling. Het akkoord van het centraal netwerk voor bankkaarten zorgt voor de aanvaarding van de bestelling. De rekening van de klant wordt gedebiteerd met het bedrag van de factuur, dat overeenstemt met de verzonden producten en de vervoerskosten, na het akkoord van het centraal netwerk van bankkaarten.

De keuze van de klant om een ander betalingsmiddel te gebruiken is slechts mogelijk mits een voorafgaand akkoord van REFLEX BLUE.

In geval van het frauduleus gebruik van een bankkaart of van twijfels over de regelmatigheid, behoudt REFLEX BLUE zich de mogelijkheid voor om de verzending van de bestelling te schorsen en te vragen enkel een betaling via bankoverschrijving uit te voeren.

Voor het orderanalysesysteem (Fraudebestrijding):

De informatie met betrekking tot uw bestelling is onderworpen aan een geautomatiseerde gegevensverwerking. Het doel van deze geautomatiseerde gegevensverwerking is het definiëren van een analyseniveau van een transactie en het bestrijden van fraude met creditcards en andere betaalmiddelen. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 Informatique et Libertés van 6 januari 1978 beschikt u op elk moment over een recht van toegang, wijziging, rectificatie en verzet tegen al uw persoonlijke gegevens door te schrijven naar het hieronder vermelde adres van REFLEX BLUE en door uw identiteit te bewijzen.


Artikel 10 : verzendingskosten

Met uitzondering van een tegengestelde vermelding op de website en met uitzondering van bestellingen van producten in solden, in promotie of met ‘gegarandeerd lage prijs’, zijn de verzendingskosten gratis voor elke bestelling van meer dan 40 euro, alle taksen inbegrepen, indien leverbaar in België.

De vrijstelling van verzendingskosten geldt eveneens voor elke bestelling van uitsluitend producten in solden, in promotie of met ‘gegarandeerd lage prijs’ van meer dan 150 euro, alle taksen inbegrepen en te leveren in België en voor elke bestelling te leveren in België, waarin zowel producten in solden, in promotie of met ‘gegarandeerd lage prijs’, als normale producten opgenomen zijn zolang de totaalprijs voor de normale producten, alle taksen inbegrepen, meer dan 40 euro bedraagt.

REFLEX BLUE behoudt zich het recht deze bedragen op elk ogenblik te wijzigen, maar de verzendingskosten worden gefactureerd op basis van de toepasselijke kostprijs op het ogenblik van de bestelling. Onder deze bedragen wordt een deelname in de verzendingskosten als supplement gefactureerd.

De verzending gebeurt via de vaste transportpartners van REFLEX BLUE, zijnde Bpost (voor zendingen naar België), DHL Express (voor zendingen naar Nederland) en Post Luxembourg (voor zendingen naar Luxemburg).

Voor verzendingen naar het andere landen dan België worden de werkelijke kosten gefactureerd.


Artikel 11 : herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht heeft de klant, indien hij ‘consument’ is in de zin van voornoemd wetboek, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  Indien de klant - consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, loopt de termijn van 14 kalenderdag vanaf de dag waarop de klant - consument het laatste goed fysiek in bezit neemt of indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, loopt zij vanaf de dag waarop de consument de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt.

De klant-consument die gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient dit ondubbelzinnig en schriftelijk te doen via post naar het adres Parc d'activité de la Verte Rue, Allée des Prêles, 59270 Bailleul te Frankrijk of via e-mail naar klantendienst@edisac.be, te verzenden voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen. De klant - consument kan hiertoe gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping opgenomen als bijlage bij deze algemene voorwaarden.

De klant-consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop de klant zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig dit artikel aan REFLEX BLUE heeft meegedeeld,  zendt hij het product terug. Het product moet worden teruggezonden in zijn oorspronkelijke en volledige staat en in zijn originele verpakking en vergezeld gaan van een kopie van de factuur. De klant - consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Met uitzondering van de gevallen vermeld in artikel VI.51, § 4 van het Wetboek van Economisch Recht komen de retourkosten komen voor rekening van de klant. Er zal geen enkele terugzending onder rembours worden aanvaard, ongeacht de reden daarvoor. Met uitzondering van de retourkosten betaalt REFLEX BLUE onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de klant-consument om de overeenkomst te herroepen, alle door de klant betaalde sommen terug.

De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de klant - consument.


Artikel 12 : omruiling

Het product kan binnen 30 kalenderdagen na ontvangst worden geruild in EDISAC-winkels. Het moet in de originele staat en volledig zijn (verpakking, accessoires, enz.) en vergezeld gaan van een kopie van de factuur en de ingevulde retourbon.

Onvolledige, beschadigde of bevuilde producten worden niet geruild.

Artikel 13 : Retour - terugbetalingen

Onverminderd de wettelijke waarborg inzake verborgen gebreken in de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, moet de klant indien het product niet overeenstemt met de bestelling (er is een ander product geleverd qua kleur of model) of een fabricatiefout of beschadiging vertoont binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de ontvangst ervan aan REFLEX BLUE schriftelijk het probleem signaleren en, in geval van gebreken of beschadigingen,  foto’s van het gebrek of de beschadiging toevoegen.

Indien REFLEX BLUE vaststelt dat er een gebrek aan conformiteit is tussen de bestelling en de levering of dat het product een fabricatiefout of een beschadiging vertoont zal REFLEX BLUE de klant een retourbon overmaken, met dewelke de klant het product aan REFLEX BLUE kan terugzenden op kosten van REFLEX BLUE.

Behoudens ingeval van de volgende alinea van dit artikel, betaalt REFLEX BLUE alle door de klant betaalde sommen terug binnen een maximumtermijn van 30 dagen na de datum waarop REFLEX BLUE het geretourneerde product heeft ontvangen.

Indien de klant een product terugzendt omdat het niet beantwoordt aan zijn bestelling en hij het product wenst te ontvangen dat overeenstemt met zijn oorspronkelijke bestelling, moet de klant REFLEX BLUE schriftelijk om de vervanging van het goed verzoeken per post naar het adres Parc d'activité de la Verte Rue, Allée des Prêles, 59270 Bailleul te Frankrijk of via e-mail naar klantendienst@edisac.be.


Artikel 14 : persoonlijke gegevens

REFLEX BLUE verbindt zich ertoe de door de gebruikers op de site verstrekte informatie niet aan derden bekend te maken. Deze informatie is vertrouwelijk. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt door haar interne diensten voor de behandeling van uw bestelling, voor de versterking en de personalisatie van haar communicatie in het bijzonder door de brieven en e-mails van informatie en voor de personalisatie van de site volgens de voorkeuren genoteerd bij de klanten.

De gegevens die op de site worden verzameld, zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik en worden geïntegreerd in ons klantenbestand. REFLEX BLUE weigert deze gegevens te verstrekken aan welke onderneming dan ook, met uitzondering van de ondernemingen van de groep waartoe REFLEX BLUE SAS behoort.

Artikel 15 : intellectuele rechten

Alle onderdelen van de website (de materialen, teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen) en de “look & feel” van de website zijn auteursrechtelijk beschermd of genieten bescherming door andere intellectuele rechten zoals het databankenrecht, het merkenrecht, het recht op afbeelding,  het tekeningen- en modellenrecht, etc . Zij zijn en blijven de exclusieve eigendom van REFLEX BLUE. 

Enkel het privégebruik van de website is toegestaan. Elk ander gebruik kan worden beschouwd als namaak en worden bestraft, onverminderd de andere rechten van REFLEX BLUE.

 

Elk volledig of gedeeltelijk hergebruik (bv. scrapen, herdrukken, etc.) van de catalogus van de website is strikt verboden.


Artikel 16 : toepasselijk recht - geschillen

Le contrat entre le client et REFLEX BLUE est régi par le droit belge, mais sans que le client, s'il est un "consommateur", ne perde la protection qui lui est accordée par les dispositions impératives de son droit national des contrats de consommation.

En cas de litige, les tribunaux belges sont seuls compétents. Un consommateur au sens du règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles Ibis) peut introduire une action contre REFLEX BLUE devant les tribunaux belges ou devant la juridiction compétente du lieu où le consommateur est domicilié. Une action intentée par REFLEX BLUE contre un consommateur au sens du règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles Ibis) ne peut être portée que devant la juridiction compétente de l'État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié.


Artikel 17 : wettelijke garanties

Alle door REFLEX BLUE geleverde producten genieten de wettelijke garantie van conformiteit zoals voorzien in de artikelen L. 211-4 tot L. 211-14 van het consumentenwetboek of de garantie van verborgen gebreken zoals voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het burgerlijk wetboek.

Artikel 18 : wijziging van de algemene verkoopsvoorwaarden - klachten - klantenservice

REFLEX BLUE behoudt zich het recht voor de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Iedere wijziging wordt ter kennis gebracht van de klant. Behoudens verzet binnen de maand na kennisgeving wordt de klant geacht ingestemd te hebben met de gewijzigde algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

Pour le service clientèle et toute réclamation, le client peut s'adresser à :

EDISAC.BE - REFLEX BLEU

Parc d'activité de la verte rue, Allée des Prêles

59270 Bailleul

FRANC

klantendienst@edisac.be

Téléphone : 078/38 00 31